Licenta de acvacultura

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (6 evaluari, media: 3,67 din maxim posibil 5)
Încarc...

1. Procedurile de autorizare şi licenţiere, înregistrează în ultimii ani o creştere a birocraţiei în ceea ce priveşte activitatea de acvacultură. Astfel, pentru a putea desfăşura activitatea de acvacultură in ape dulci (CAEN rev.2 0322) este necesară încheierea unui contract de cedare a dreptului de exploatare (închiriere, concesiune etc). Aici putem deosebi, funcţie de proprietar/administrator mai multe situaţii:
a. Proprietar Statul Român (domeniul public – în mod eronat – şi/sau privat, neînscris în cărţile funciare) administrat de ANPA. Pentru aceste terenuri amenajate pentru piscicultură, în principiu, s-au încheiat, în temeiul Legii 268/2001, contracte de concesiune pe 49 ani, după ce au fost vândute activele (diguri, canale, instalaţii hidrotehnice). De circa 5 ani nu s-a mai încheiat nici un contract de concesiune de către ANPA blocându-se astfel activitatea unor agenţi economici şi prejudiciindu-se bugetul de stat prin neîncasarea redevenţelor cuvenite unor terenuri aflate în administrare.
b. Proprietar Statul Român (domeniul public, parţial înscris în cărţile funciare) administrat de Administraţia Naţională „Apele Române”. Pentru aceste lacuri de acumulare, în decursul ultimilor 25 de ani au existat diverse forme juridice prin care ANAR a încercat să-şi compleze resursele financiare. Astfel, în prezent există două forme contractuale active: contractul de „servicii comune de gospodărire a apelor” (care presupune plata contravalorii volumelor de apă anuale care tranzitează lacul de acumulare) şi contractul de închiriere a cuvetei lacului (în baza Ordinului 1222/2008, neactualizat şi care nu cuprinde toate lacurile de acumulare în care se practică acvacultura). Durata contractului de închiriere prevăzut de Ordinul 1222/2008 este prea mică pentru activitatea de piscicultură unde un termen rezonabil este de minim 15 ani (3-4 cicluri de producţie). În prezent, numărul fermelor de acvacultură care îşi desfăşoară în totalitate sau în parte activitatea în lacuri de acumulare şi care nu îşi pot continua activitatea din cauza neactualizării Anexei la Ordinul menţionat este în continuă creştere, ceea ce va constitui o piedică în accesarea FEPAM. De asemenea, cuantumul la care se închiriază cuvetele lacurilor de acumulare pentru piscicultură este prohibitiv pentru piscicultură.
c. Proprietar administraţia publică locală/judeţeană, domeniul public şi sau privat al consiliului local, parţial înscris în cărţile funciare, administrat de consiliul local. Pentru aceste amenajări piscicole (de obicei iazuri) se încheie contracte de concesiune în baza OUG 54/2006.
d. Durata procedurilor de concesiune, închiriere etc. este cuprinsă între 60 de zile şi nelimitat (în cazul ANPA care nu a mai realizat concesiuni din 2011). Există numeroase amenajări piscicole pentru care ANPA refuză nejustificat să respecte procedurile legale de concesionare a terenurilor pe care se află amplasate amenajări piscicole ceea ce duce la imposibilitatea accesării FEPAM.
2. După obţinerea dreptului de exploatare este necesară obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor (în cazul în eleşteielor şi iazurilor) sau a Notificării pentru practicarea acvaculturii (în cazul lacurilor de acumulare administrate de ANAR), iar în cazul iazurilor este necesară, anterior, obţinerea autorizaţiei de de funcţionare în siguranţă a barajelor
a. Autorizaţia de gospodărire a apelor este valabilă maxim 4 ani, se emite în 45 de zile de la depunerea solicitării şi costă aproximativ 600 RON. Autorizaţia nu se emite,în cazul iazurilor, decât după obţinerea autorizaţiei de funcţionare în siguranţă. Durata procesului de elaborare a dosarului de autorizare circa 15 zile, costuri circa 1000 RON.
b. Autorizaţia de funcţionare în siguranţă a barajelor are un termen de emitere de 60 – 90 de zile, costă circa 1000 RON/baraj şi este valabilă maxim 10 ani (de regulă 4 – 7 ani). Durata procesului de elaborare a documentaţiei de autorizare este de circa 30-60 de zile, iar costurile sunt cuprinse între 2500 şi 15000 RON (funcţie de numărul de baraje).
c. Notificarea activităţii de acvacultură în lacuri de acumulare se emite în circa 20 de zile, este valabilă maxim 4 ani şi costă circa 600RON. Durata realizării dosarului 1 zi, costuri 0.
3. După obţinerea acestor documente, împreună cu actul care atestă dreptul de exploatare (contractul de concesiune, închiriere etc) se trece la etapa obţinerii autorizaţiei de mediu. În acest demers se pot întâlni două situaţii:
a. Amenajarea piscicolă este amplasată în sit NATURA 2000. În acestă situaţie procedura durează 90 de zile de la data depunerii complete a dosarului de autorizare. Pe parcursul acestei etape autoritatea publică care răspunde de protecţia mediului poate cere, întocmirea unor studii a căror elaborare poate dura 60 – 120 de zile. Termenul de 90 de zile curge de la depunerea completă a dosarului care conţine toate răspunsurile la solicitările autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului. Valabilitatea autorizaţiei de mediu este de 5 ani. Costurile autorizării sunt de 1000 RON (fără bilanţ de mediu) şi 2000 RON (cu bilanţ de mediu) – costurile includ şi tarifele solicitate de custozi sau administratori pentru emiterea avizelor solicitate de către autoritatea publică responsabilă de protecţia mediului. În această situaţie este un caz clar de dublă taxare!! Planul de management şi Regulamentul ariei naturale protejate elaborat şi pus în aplicare de către custode/structura de administrare sunt aprobate de către autoritatea statului, dar aceeaşi autoritate cere avizul custodelui pentru a confirma ca activitatea/planul/proiectul respecta prevederile celor două documente pe care autoritatea le-a aprobat!! Durata realizării dosarului de autorizare este de 5 zile, iar costurile sunt de circa 500 RON.
b. Amenajarea piscicolă nu este amplasată în sit NATURA 2000. În acestă situaţie costurile aferente tarifelor de autorizare se diminuează cu 500 RON.
4. După obţinerea autorizaţie de mediu, în baza acesteia şi a celoralte autorizaţii şi documente obţinute anterior se poate solicita şi obţine dreptul de a fi înscris în Registrul Unităţilor de Acvacultură, de a primi licenţă de acvacultură şi de a practica această activitate. Tariful pentru emiterea licenţei de acvacultură este de 150 RON (după ultima propunere de Hotărâre a Guvernului, aceasta va fi de 1500 RON), termenul de emitere este de circa 15 zile, iar valabilitatea este nelimitată fiind legată de durata existenţei activului (a amenajării). Durata realizării dosarului de licenţiere este de 1 zi cu costuri 0 RON.

5. Ca o primă concluzie, dacă o persoană juridică ar intenţiona să înceapă activitatea de acvacultură ar avea nevoie, până la începerea efectivă a activităţii de 120 – 420 de zile şi ar trebui să achite sub formă de tarife de autorizare între 1250 RON şi 3750 RON (fără includerea documentelor adiacente: expertize, bilanţuri de mediu etc).
6. O a doua concluzie este că aceste autorizaţii expiră la date diferite (unele sunt valabile patru ani, altele cinci, altele şapte, altele zece) ceea ce creează, în contextul în care nu se pot emite decât în condiţiile valabilităţii celorlalte, serioase dificultăţi de administrare a acestora, dar şi de incertitudine juridică asupra afacerii.
7. La toate autorităţile menţionate se depun cam aceleaşi documente plus autorizaţia eliberată de instituţia anterioară din secvenţa menţionată.
8. Faptul că licenţa de acvacultură nu se poate emite fără existenţa celorlalte autorizaţii duce la imposibilitatea desfăsurării activităţii în tot acest timp sau la desfăşurarea ei în condiţii de ilegalitate.