Modificări asociaţie non-profit (denumire / sediu / conducere)

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (12 evaluari, media: 4,25 din maxim posibil 5)
Încarc...

La modificarea conducerii, sediului sau denumirii unei asociaţii non-profit, dosarul care trebuie depus la judecătorie este foarte stufos:
1) Cerere către Judecătoria Timişoara, motivată în fapt şi în drept, care să cuprindă numărul de înregistrare a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
2) Taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei;
3) Convocatorul adunării generale, 1 ex. original + 2 copii;
4) Procesul – verbal al adunării generale, conţinând semnăturile membrilor prezenţi, 1 ex. original + 2 copii;
5) Act adiţional la actul constitutiv, respectiv la statutul asociaţiei (dacă este cazul), atestat de avocat sau autentificat de notar, 3 ex. originale şi o copie conformă cu originalul;
6) Adeverinţă eliberată de asociaţie din care să rezulte nr. total de membri ai acesteia, la data întrunirii adunării generale, 1 ex. original;
7) Sentinţă de înfiinţare + de modificare a actelor constitutive (dacă este cazul), 1 copie;
8) Actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în forma anterioară modificării, 1 copie;
9) Certificat de înregistrare fiscală; 1 copie
10) Certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 1 copie;

În situaţiile de mai jos se mai anexează:
– la modificare denumire
11) Dovada disponibilităţii denumirii eliberată de către Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei, 1 original + 2 copii.
– la modificare sediu
12) Hotărârea consiliului director, 4 ex. originale; extras de carte funciară, contract de comodat, 1 original + 2 copii.
– la modificare componenţă consiliu director
13) Copia cărţilor de identitate ale membrilor din consiliul director, 3 ex;
14) Certificatele de cazier fiscal ale membrilor din consiliul director, 1ex. original +2 copii.

Multe documente din listă conţin informaţii ce provin de la alte instituţii ale statului, sau chiar de la judecătorie.