Disfuncţionalităţi apărute în avizarea de către D.G.R.F.P. a situaţiilor de plată lunare întocmite de antreprenorii ce derulează activităţi specifice procesului de reconstrucţie ecologică a siturilor afectate de industria minieră

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (36 evaluari, media: 4,53 din maxim posibil 5)
Încarc...

Conform Hotărârilor de Guvern prin care a fost aprobată închiderea definitivă a minelor şi carierelor aparţinând companiilor şi societăţilor naţionale miniere, „deconturile justificative vor fi verificate şi avizate de Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice Judeţene respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, unde se localizează obiectivele la care s-au efectuat lucrările de închidere, indiferent de sediul social al operatorului economic care a efectuat această lucrare”.
Lucrarile de inchidere si ecologizare a obiectivelor miniere aprobate la inchidere prin Hotarari de Guvern, se executa in baza Proiectelor Tehnice elaborate de catre institute abilitate, certificate in conditiile legii. Proiectele Tehnice contin solutiile tehnice adoptate, caracteristicile tehnice pentru materialele puse in opera, caietele de sarcini si cantitatile de lucrari necesare a fi executate.
In baza acestei documentatii tehnico-economice, aprobate in conditiile legii si avizate de catre institutiile cu responsabilitati in domeniu, S. Conversmin S.A. Bucuresti, operator specializat înfiinţat în conformitate cu HG nr.313/2002 cu modificările şi completările ulterioare, organizeaza proceduri de achizitie publica si incheie contracte de achizitie publica, cu societăţi comerciale (executanti de lucrari/prestatori de servicii), declarati castigatori, prin care se stabilesc atat cantitatile de lucrari, cat si pretul contractului.
In ceea ce priveste decontarea lucrarilor executate de către antreprenori, la sfarsitul fiecarei luni sunt intocmite procese verbale de receptie a lucrarilor executate, care contin atat cantitatile de lucrari realizate in luna respectiva, cat si valoarea acestor lucrari, valoare stabilita in baza preturilor unitare, stabilite in oferta financiara. Aceste procese verbale de receptie lunare sunt insotite de: breviare de calcul pentru cantitatile de lucrari executate, schite si masuratori topografice, declaratii de conformitate, certificate de calitate pentru materialele puse in opera prin care se atesta faptul ca materialul corespunde din punct de vedere calitativ cerintelor din proiectul tehnic, precum si orice alte aspecte edificatoare (fotografii cu stadiul lucrarilor aflate in progres, procese verbale de lucrari ascunse, situatii de lucrari pe articol, etc.).
Toate aceste documente, precum si situatia reala din teren sunt verificate si certificate de catre firma de asistenta tehnica care semneaza lunar situatiile de plata din punct de vedere cantitativ, calitativ si respectarea preturilor unitare stabilite prin contract.
Situatiile de plata astfel intocmite au fost depuse la D.G.R.F.P., pe raza carora sunt amplasate obiectivele miniere, pentru verificare si avizare.
În scopul desemnării echipei de inspecţie economico-financiare, conducerea D.G.R.F.P solicită direcţiei generale coordonatoare din cadrul MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE acordul pentru efectuarea inspecţiei, aceasta transmiţând prin ordin de serviciu atât aprobarea efectuării controlului cât şi componenţa echipei de inspecţie.
Verificarea efectivă a situaţiilor de plată durează foarte mult, deoarece situaţiile de plată lunare întocmite de către antreprenori/prestatori de activităţi specifice procesului de reconstrucţie ecologică a siturilor afectate de industria mineră, parcurg un traseu anevoios fiind transmise în cel puţin 2 locaţii ale MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE, astfel:
– situaţia de plată întocmită, conform precizărilor de mai sus, de către antreprenor/prestator este depusă la D.G.R.F.P. judeţeană din raza administrativ teritorială unde este amplasat obiectivul minier, locaţie în care echipa de inspecţie economico-financiară procedează la verificarea documentelor depuse şi solicită din partea antreprenorului/prestatorului eventuale completări sau clarificări,
– după finalizarea verificării, situaţiile de plată împreună cu notele unilaterale/rapoartele de inspecţie economico-financiară se transmit la sediile D.G.R.F.P. regionale în scopul efectuării unor verificări finale şi a aprobării documentelor aferente. În anumite cazuri, situaţiile de plată sunt transmise către un sediu intermediar, loc în care deconturile sunt reverificate de către reprezentanţi MFP, iar documentele sunt avizate în vederea aprobării,
situaţiile de plată împreună cu notele unilaterale/rapoartele de inspecţie economico-financiară, după aprobarea de către conducerea D.G.R.F.P. regionale sunt returnate către D.G.R.F.P. judeţene, de unde sunt ridicate de către antreprenori/prestatori.
Acest circuit de avizare durează, între 25-90 zile lucrătoare (au fost înregistrate întârzieri chiar şi mai mari), drept pentru care decalajul de la data realizării prestaţiei până la data efectuării plăţii depăşeşte chiar 120 zile, situaţie ce generează dificultăţi în realizarea cursivă a acestui tip de activităţi (antreprenorii/prestatorii fiind obiligaţi să plătească toate taxele aferente, inclusiv TVA, înregistrând astfel cheltuieli pe care le recuperează după mai multe luni).