Portofoliul Comisiei metodice

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (1 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

Portofoliul Comisiei metodice reprezinta un cumul de documente precum cele din exemplul preluat de site-ul ISJ Ilfov:
‘I COMPONENTA ORGANIZATORICĂ:
1. Structura anului şcolar 2012-2013;
2. Tabel cuprinzând resursele umane (nr. crt., nume și prenume, studii, statutul în învăţământ: titular/ suplinitor calificat/ pensionar/ debutant, grad didactic, număr de ore, responsabilităţi);
3. Tabel cuprinzând încadrarea profesorilor în anul şcolar 2012-2013;
4. Orarul membrilor comisiei.
II COMPONENTA MANAGERIALĂ:
1. Raportul de activitate ,,Starea învăţământului’’;
2. Planul managerial anual/ semestrial avizat de director şi comisia pentru curriculum;
3. Graficul activităților (activitatea/acţiunea propusă, tipul activităţii, data, responsabil, grup ţintă, locaţia, feed-back);
4. Graficul de activitate (activitatea/acţiunea propusă, tipul activităţii, data, responsabil, grup ţintă, locaţia, rezultate așteptate);
5. Planificări anuale vizate de director şi responsabilul comisiei metodice;
6. Proiectări ale unităţilor de învăţare;
7. Programe școlare în vigoare;
8. Programa disciplinelor opţionale avizată de inspectorul de specialitate;
9. Tabel cuprinzând oferta educaţională pentru anul şcolar 2012-2013 ;
10. Oferta educaţională pe clase propusă părinţilor, însoţită de programe sau cel puţin de o listă de conţinuturi;
11. Selecţia manualelor alternative pe clase;
12. Atribuţiile comisiei metodice;
13. Responsabilităţile membrilor comisiei metodice;
14. Planul – cadru valabil fiecărei clase;
15. Fişa postului;
16. Fişa de evaluare a profesorului;
17. CV-urile membrilor comisiei;
18. Ordine, note, adrese, comunicări MECTS/ISJ/ARACIP/CNCEIP;
19. Bibliografie consultată de profesori pentru pregătirea orelor.
III COMPONENTA OPERAȚIONALĂ:
1. Proiecte de lecţie (modele de bune practici);
2. Teste predictive, teste de evaluare sumativă, fişe de evaluare;
3. Evaluarea testelor predictive, concluzii şi măsuri de ameliorare;
4. Raport transmis părinţilor în urma aplicării testelor de evaluare;
5. Programe de pregătire pentru remediere/ dezvoltare;
6. Situaţie cuprinzând progresul elevilor (pe clase);
7. Referate/ CD-uri/ filme didactice/ fotografii prezentate la activităţile comisiei metodice / cercului pedagogic;
8. Materiale realizate de comisia metodică pentru preformarea activităţii;
9. Caietul de procese verbale, înregistrat ca document al școlii.
IV COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ:
1. Programul activităţiilor extraşcolare şi extracurriculare;
2. Centralizarea rezultatelor obţinute de elevi la concursuri şi olimpiade şcolare;
3. Cercuri ale elevilor/ reviste şcolare/ alte activităţi propuse de comisia metodică;
4. Participări ale membrilor comisiei metodice la parteneriate şi proiecte. Proiecte derulate în şcoală;
5. Participări ale cadrelor didactice la simpozioane, concursuri interjudeţene, naţionale, internaţionale;
6. Dovezi ale activității.
V COMPONENTA FORMARE /DEZVOLTARE PROFESIONALĂ:
1. Situaţie cuprinzând profesorii participanţi la cursuri de formare (denumirea cursului, cine organizează cursul, formator, perioada);
2. Oferta de formare transmisă de CCD Ilfov, de şcoală;
3. Alte forme individuale de formare/ perfecţionare profesională (studii superioare, masterate);
4. Tematica cercului pedagogic;
5. Fișa necesarului de formare continuă;
6. Programul activităţii prezentat la Consfătuirile judeţene şi lista problemelor abordate;
7. Situaţie cuprinzând recompensele primite de profesori: premii, distincţii, prime, gradaţii/salarii de merit;
8. Lucrări, articole, participări la simpozioane ale membrilor comisiei;
9. Materiale didactice confecţionate de profesori pentru creşterea calităţii actului de predare – învăţare – evaluare.’
Multe din aceste documente se regasesc si in portofoliile altor comisii sau la secretariatul scolii. In plus, nu-si au rostul a fi imprastiate.
Propun ca sa existe un singur loc in care sa se pastreze evidenta unor documente, precum fisa postului, evidenta gradatiilor, orarul, resurse umane, etc. Documente precum planuri de lectie, fise de lucru, planificari, programe pot fi pastrate in scoala pe CD, la care orice poate sa aiba acces.
In plus, in fiecare an scolar, acest dosar este refacut si actualizat, acest lucru inseamna consum de hartie, bani, timp.