Recuperare extrem de costisitoare a Contributiei la Pilonul II de catre mostenitori

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (2 evaluari, media: 4,50 din maxim posibil 5)
Încarc...

Cat apreciati ca ar costa sa recuperez in jur de 700 RON (alte valori nu a detinut)din contributia fratelui meu decedat la 25 de ani, avand in vedere mesajul de mai jos, in conditiile in care mostenitori sunt 3 frati – unul in alta localitate si 2 parinti. Macar daca banii ar intra in contul statului!.

Stimate domnule ,

Societatea noastră îşi exprimă regretul pentru pierderea suferită de familia dumneavoastra şi dorim pe această cale să vă asigurăm de tot sprijinul în ceea ce priveşte intrarea în posesia drepturilor cuvenite moştenitorilor legali.

Conform legislaţiei aplicabile moştenitorul are dreptul, după caz, la:

a) transferul cotei părţi cuvenite în contul său personal de pensie privată dacă are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat;

b) plata unică a contravalorii cotei părţi cuvenite din activul personal net al participantului decedat, dacă nu are calitatea de participant.

Pentru a intra în posesia drepturilor cuvenite moştenitorilor legali găsiţi mai jos informaţii asupra documentelor necesare ce trebuie depuse (conform Normei 7/2015 emisă de Autoritatea de Reglementare, conform Codului Civil şi Codului Fiscal):

1. Cererea de revendicare

§ Fiecare moştenitor completează şi semnează în original propria cerere.

Când un moştenitor este minor cererea de revendicare trebuie completată şi semnată în original de tutore (părintele sau cel desemnat de instanţă). Dacă moștenitorul minor are peste 14 ani va trebui să semneze cererea de revendicare împreună cu tutorele lui.

Când un moştenitor a desemnat un mandatar să îl reprezinte în acest demers atunci cererea este completată şi semnată în original de mandatar (vezi mai jos precizările privind procura pentru mandatar).

§ Adresa menţionată în secţiunea “Adresa de corespondenţă” va fi folosită de Metropolitan Life ca mijloc de comunicare scrisă şi poate fi diferită de cea din BI/CI – rugăm oferiţi adresa completă şi corectă, inclusiv numărul de casă chiar dacă acesta nu apare în actul de identitate.

§ Dacă moştenitorul este participant la un fond de pensii administrat privat (pensiile private obligatorii Pilonul 2) atunci cota parte ce i se cuvine din activul personal net al participantului decedat se transferă în contul său de pensie privată obligatorie – rugăm completarea în acest scop a câmpului corespunzător din Secţiunea 2.

§ Dacă moştenitorul nu este participant la un fond de pensii administrat privat (pensiile private obligatorii Pilonul 2) atunci se poate opta pentru una din cele două modalităţi de plată a cotei părţi cuvenite, făcută sub forma unei plăţi unice:

v Prin mandat poştal – mandatul poştal va fi transmis doar la adresa de domiciliu a moştenitorului

v Prin transfer bancar – vă rugăm să ataşaţi o copie simplă a extrasului de cont din care să reiasă numărul de cont IBAN şi titularul (titularul de cont trebuie să fie întotdeauna moştenitorul chiar şi când acesta este minor)

2. Certificatul de moştenitor (NU cel de calitate moştenitor) sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de partaj succesoral (după caz) – în original şi în copie sau o copie legalizată a acestuia / acesteia

La masa succesorală trebuie să figureze activul personal net aferent contului de pensie deţinut de defunct.

Se trimite câte un exemplar al acestui document pentru fiecare moştenitor în parte.

În cazul în care se trimite certificatul de moştenitor/ hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de partaj succesoral în original şi în copie, Metropolitan Life va păstra la dosar doar copia după verificarea conformităţii cu originalul, acesta din urmă fiind returnat.

3. Certificatul de deces în original şi în copie sau o copie legalizată a acestuia

Se trimite câte un exemplar al acestui document pentru fiecare moştenitor în parte.

În cazul în care se trimite certificatul de deces în original şi în copie, ………………….. va anexa la dosar copia după verificarea conformităţii cu originalul, acesta din urmă fiind returnat.

4. O copie simplă a deciziei de instituire a curatelei

Acest act este necesar atunci când în vederea dezbaterii succesiunii a fost desemnat un curator pentru moştenitorii minori.

La acest act se anexează o copie simplă a actului de identitate al curatorului desemnat.

5. O copie simplă a deciziei judecătoreşti de numire a tutorelui / tutorilor legali

Acest act este necesar atunci când tutorele legal (tutorii) moştenitorului minor este altul decât părintele sau când moştenitorul este major dar a fost necesară desemnarea unui tutore. La acest act se anexează o copie simplă a actului de identitate al tutorelui / tutorilor desemnaţi.

6. Copia legalizată CI / BI (moştenitori cu vârsta peste 14 ani) sau a certificatului de naştere (moştenitori cu vârsta sub 14 ani), valabil la data depunerii cererii.

7. Certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat în original şi în copie sau o copie legalizată a acestuia. Dacă nu este cazul – se trimite o declaraţie pe propria răspundere cum că nu se deţine acest certificat

Acest document este necesar pentru a stabili dacă trebuie reţinut sau nu impozitul aplicat veniturilor din pensii (conform Codului Fiscal în vigoare persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat având scutire).

În cazul în care se trimite certificatul în original şi în copie, …………………….. va păstra la dosar doar copia după verificarea conformităţii cu originalul, acesta din urmă fiind returnat.

Pentru moştenitorii minori declaraţia este scrisă şi semnată de tutore (părintele sau cel desemnat de instanţă).

8. Procură specială şi autentică pentru mandatar (numai atunci când este cazul)

Această procură în original este necesară atunci când moştenitorul desemnează un mandatar pentru a întreprinde demersurile privind revendicarea cotei părţi cuvenite din activul personal net deţinut de defunct la fondul administrat de ……………….. sau pentru a întreprinde demersurile necesare în faţa instituţiilor în legătură cu succesiunea.

La acest document se anexează o copie simplă a actului de identitate al mandatarului, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura titularului în original pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere.

Notă: conform Normei nr. 7/2015 este permisă reprezentarea prin mandatar doar pentru depunerea documentelor necesare, plata cotei părţi cuvenite moştenitorului fiind făcută doar către acesta.

Pentru a afla valoarea activului net al participantului decedat (informaţie necesară în redactarea certificatului de moştenitor – iniţial sau suplimentar) este necesară trimiterea următoarelor documente în original:

§ Solicitare făcută către Societatea noastră direct de un moştenitor:

v O cerere olografă/scrisă la calculator şi semnată în original de solicitant – care să conţină ca date obligatorii nume/prenume/CNP solicitant, nume/prenume/CNP participant decedat şi scopul solicitării

v O copie legalizată (cu legalizarea în original) a certificatului de calitate moştenitor sau a certificatului de moştenitor (dacă succesiunea a fost deja dezbătută) – care să ateste faptul că solicitantul are calitatea de moştenitor

v O copie simplă a actului de identitate cu semnătura titularului în original

§ Solicitare făcută către Societatea noastră de biroul notarial care se ocupă de dezbaterea succesiunii de pe urma participantului defunct:

v O cerere, semnată în original de notar şi care să aibă ştampila biroului respectiv – care să conţină ca date obligatorii nume/prenume/CNP participant decedat şi scopul solicitării

§ Solicitare făcută către Societatea noastră de un reprezentat legal al moştenitorului (tutore/mandatar):

v O cerere olografă/scrisă la calculator şi semnată în original de solicitant – care să conţină ca date obligatorii nume/prenume/CNP solicitant, nume/prenume/CNP participant decedat şi scopul solicitării

v O copie legalizată (cu legalizarea în original) a certificatului de calitate moştenitor sau a certificatului de moştenitor (dacă succesiunea a fost deja dezbătută) – care să ateste faptul că persoana în numele căreia se face solicitarea are calitatea de moştenitor

v Pentru mandatar: o procură specială şi autentică – care să ateste faptul că persoana respectivă a fost mandatată să reprezinte moştenitorul în demersurile privind succesiunea de pe urma participantului defunct

v Pentru tutore / mandatar – o copie simplă a actului de identitate cu semnătura titularului în original

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile legale, termenul de prescripţie a dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat începe să curgă de la data decesului sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de declarare a decesului.

Conform legislaţiei în vigoare termenul general de prescripţie este de 3 ani.

Totodată vă informăm că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, plata drepturilor cuvenite moştenitorilor se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete şi corecte.

Vă rugăm să trimiteţi / prezentaţi documentele de mai sus la adresa …………………..

Pentru detalii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la numărul 021 208.44.44 (de luni până joi între orele 8.30 şi 17.15 iar vineri între orele 08.30 şi 16.00) sau la adresa de e-mail ………………………….