AUTORIZARE CONSTRUCŢII

foarte slabaslababunafoarte bunaexcelenta (1 evaluari, media: 5,00 din maxim posibil 5)
Încarc...

Maisimplu.gov.ro

• Legislaţia privind Urbanismul , autorizarea şi executarea construcţiilor, este extrem de birocratizată, confuză, solicită avize utile şi inutile care sunt însoţite de taxe nejustificate, ce sunt în multe cazuri impozite indirecte, percepute din fondurile destinate investiţiilor, respectiv unei activităţi utile societăţii.
• Planul Urbanistic General al localităţilor nu include termen obligatoriu pentru administraţiile locale în care să se finanţeze şi aprobe Planuri Urbanistice Zonale pentru toate suprafeţele incluse în intravilan şi pentru toate Unităţile Teritoriale de Referinţă cu restricţii de construire.
• Practica curentă este de a întocmi, pe banii investitorilor, sute de pseudo Planuri Urbanistice Zonale, fiecare pe suprafaţa proprietăţii investitorilor, până la dimensiunile unor curţi sau grădini.
• Prin aceasta se anulează rolul Planului Urbanistic Zonal, respectiv reglementarea zonei privind Procentul de Ocupare a Terenului, Coeficientul de Utilizare a Terenului, căi de acces, reţele edilitare, funcţiuni complementare, zone verzi etc.
• Pentru investitori rezultă costuri foarte mari, datorită faptului că în loc de un aviz pentru o zonă de zeci de hectare, se solicită sute de avize pentru fiecare proprietate din zonă, cu costurile taxelor multiplicate cu numărul investiţiilor.
• Rezultatul acestor practici este dezvoltarea unor cartiere sau Unităţi Teritoriale de Referinţă haotice, fără căi de acces, regim de aliniere, reţele edilitare unitare, şcoli, dispensare, magazine, incluzând şi funcţiuni incompatibile.

• Numărul excesiv de avize şi taxe solicitate de către emitentul Autorizaţiei de Construire se datorează:
• Emiterii Certificatului de Urbanism fără deplasarea la amplasament;

• Nerespectării obligaţiei deţinătorilor de reţele de a depune la Consiliile Judeţene documentaţia completă cu toate reţelele deţinute, stipulată prin Lege cu termen pentru implementare. Ca urmare, se solicită avize pentru diverse reţele, acolo unde acestea nu există.( exemplu, termoficare, reţele electrice aeriene, apă şi canalizare, gaz metan.)
• Prin actuala legislaţie, furnizorii de utilităţi extind reţele edilitare în vecinătatea proprietăţilor private, fără acceptul proprietarilor, apoi instituie restricţii care afectează dreptul de proprietate, respectiv de construire al proprietarului. (exemplu: reţele electrice, gaz metan)

• Nerespectarea obligaţiunii Consiliilor locale de a întocmi planul cadastral al localităţilor, stabilită prin Lege cu termen de implementare, cu consecinţa trecerii costului de întocmire a ridicării topografice a amplasamentului în sarcina fiecărui investitor, care predă ridicările topo efectuate pe cheltuială proprie la OCPI, care nu numai că nu returnează cheltuiala, dar percepe şi o taxă de preluare.

• Se solicită ortofotoplan emis de OCPI, care vinde documente neactualizate, pe care nu sunt vizibile elementele de interes, construcţii, căi de acces, infrastructură, vecinătăţi, sau imagini de pe care lipsesc intervenţiile din ultimii cca 10 ani.

• Se solicită extras de carte funciară actualizat la zi, care să nu fie mai vechi de 30 zile, cu toate că valabilitatea acestor documente este nelimitată.
Astfel, pentru obţinerea unei Autorizaţii de construire, precedată de două Certificate de urbanism şi Plan urbanistic, cu Aviz de oportunitate, Aviz comisie de urbanism şi Hotărâre de aprobare a Consiliului local, să fie necesară actualizarea datei prin cumpărarea aceluiaşi document de 3-4 ori. Extras de carte funciară nu mai vechi de 30d de zile se solicită şi la descărcarea de sarcină arheologică sau istorică şi la scoaterea din circuitul agricol.

• Prin Lege, cu termen de implementare s-a stabilit, în sarcina Ministerului Culturii, obligaţia de a stabili zonele de protecţie pentru monumente şi situri arheologice, obligaţie de asemenea nerespectată.
• Ca urmare, investitorii fac cheltuieli pentru descărcare de sarcină arheologică şi istorică pe amplasamente stabilite arbitrar de către Direcţia de Cultură, iar în cazul descoperirii unor vestigii, investiţia este sistată, fără a se respecta dreptul de proprietate sau spre a se propune o formă de despăgubire.
• În cazul Planurilor Urbanistice Zonale din intravilanul municipiilor şi oraşelor, se emite Avizul arhitectului şef respectiv, pentru intravilanul comunelor se emite Avizul arhitectului şef al judeţului, iar pentru extravilanul municipiilor şi oraşelor se solicită Avizul arhitecţilor şefi de la judeţ şi municipiu sau oraş. În această situaţie, fiecare Arhitect şef condiţionează emiterea Avizului de prezentarea Avizului celuilalt Arhitect şef, astfel că se blochează investiţia.
• Un număr mare de avize sunt solicitate de instituţiile subordonate ministerului Agriculturii, multe lipsite de sens, fiind taxe percepute de la investitori:
• Prin OUG 82/2011 este stabilită obligativitatea obţinerii avizului ANIF pentru terenurile „cu amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea ANIF” ( art.5 al. K). Emitentul Certificatului de urbanism solicită avizul pentru toate terenurile din extravilan, iar ANIF emite avize şi pentru terenuri fără îmbunătăţiri funciare, contra sumei de 520 lei.
• Prin OSPA se întocmesc Studii pedologice, decontate de către emitent cu costuri pentru deplasare pe teren, săpare şanţuri, analize chimice, reactivi şi alte substanţe chimice, etc, în situaţia în care aceste studii sunt efectuate pe comune şi plătite din bani publici, emiterea studiului constând numai în copierea acestora pentru terenul solicitat.
• Direcţiile agricole percep taxe exorbitante pentru „scoaterea terenului din circuitul agricol”, noţiune golită de sens întrucât nu este urmată de redarea în circuitul agricol a unui teren echivalent prin desecări, terasări, stabilizări, etc, pe banii percepuţi ca taxă de scoatere din circuitul agricol.
• În multe cazuri se solicită scoaterea din circuitul agricol a parcelei cadastrale şi nu doar a porţiunii de teren afectată de construcţii.
• ANIF solcită, pentru emiterea avizului, şi extras CF actualizat şi Contract de vânzare cumpărare, documente care furnizează aceleaşi imformaţii.
• Documentele pentru scoaterea din circuitul agricol se trimit la Bucureşti, necesitând timp îndelungat pentru soluţionare.
• Nu se respectă de către Consiliile Locale obligaţia de a formula obiecţiuni în cinci zile de la data depunerii documentaţiilor pentru autorizarea construcţiilor.
• La aceeaşi documentaţie se fac obiecţiuni în mai multe etape, prelungind astfel termenul legal de emitere a Autorizaţiei de construire.
• Avizele de oportunitate aprobate nu sunt preluate ca sarcini ale administraţiei locale în Hotărâri privind construirea din fonduri publice a drumurilor şi utilităţilor pentru investiţii private sau parcele atribuite tinerilor pentru construirea de locuinţe.
• Punerea în aplicare a Legilor favorabile investitorilor, respectiv predarea la Primării, prin Consiliului Judeţean, a reţelelor edilitare, delimitarea zonelor protejate, întocmirea cadastrului localităţilor, eliminarea birocraţiei excesive care are unic scop perceperea de taxe, vor ajuta la creşterea volumului investiţiilor şi ar fi un sprijin important pentru investitori.

Cu stimă, arh. Ilişiu Eugen tel. 0730 347166